Thay đổi mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tai Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Thông báo về quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Theo quyết định số 63/QĐ/TGĐ-MXV được ban hành ngày 01 tháng 03 năm 2021 đã có thông báo về quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.

Mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam sẽ có những thay đổi về giá với mặt hàng đường 11, cao su RSS3, cao su TSR 20

Cụ thể, mức giá thay đổi như sau:

  • Đường 11: 1,109 USD
  • Cao su RSS3: 108,000 JPY
  • Cao su TSR 20: 880 USD

Thời gian áp dụng mức giá mới bắt đầu từ ngày 02/03/2021.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi ngay
error: Content is protected !!