KÝ QUỸ GIAO DỊCH

MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

Ban hành kèm theo Quyết định số 458 QĐ/MXV ngày 07 tháng 12 năm 2020)

Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ ngày 08/12/2020

Xem chi tiết tại đây 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi ngay
error: Content is protected !!