Thông báo thay đổi mức ký quỹ

Ngày 26/01/2021, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã ban hành Quyết định số 27/QĐ/TGĐ-MXV về việc thay đổi mức ký quỹ. Theo đó, mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam sẽ có những thay đổi về giá với các mặt hàng ngô, ngô mini, đậu tương, đậu tương mini và khô đậu tương.

Mức giá thay đổi cụ thể như sau:

  • Ngô: 1.540 USD
  • Ngô mini: 308 USD
  • Đậu tương: 3.300 USD
  • Đậu tương mini: 660 USD
  • Khô đậu tương: 2.310 USD

Lưu ý thời gian áp dụng mức ký quỹ sẽ mới bắt đầu từ ngày 27/01/2021.

Ngày 26/01/2021, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã ban hành Quyết định số 27/QĐ/TGĐ-MXV về việc thay đổi mức ký quỹ. Theo đó, mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam sẽ có những thay đổi về giá với các mặt hàng ngô, ngô mini, đậu tương, đậu tương mini và khô đậu tương.

Mức giá thay đổi cụ thể như sau:

  • Ngô: 1.540 USD
  • Ngô mini: 308 USD
  • Đậu tương: 3.300 USD
  • Đậu tương mini: 660 USD
  • Khô đậu tương: 2.310 USD

Lưu ý thời gian áp dụng mức ký quỹ sẽ mới bắt đầu từ ngày 27/01/2021.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi ngay
error: Content is protected !!